Detaljplan för ny räddningsstation

Illustration

Detaljplan för ny räddningsstation, del av Utmeland 25:38 m.fl. vid Mäxvägen har antagits av kommunfullmäktige den 19 september 2016. Beslutet har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 18 oktober 2016.

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer sydväst om Mora kyrka. Området ramas in av väg 45/Malungsvägen och Dössjonsvägen i öster, Mäxvägen i väster, Svedjärnsv��gen i norr och Gilderholsvägen i söder.

Detaljplanens syfte var att möjliggöra för en ny räddningsstation, en samlokalisering av brandkår och ambulans med tillhörande kommunikationsmast, inom området mellan Malungsvägen och Mäxvägen och säkerställa områden för fördröjning av dagvatten. En cirkulationsplats med gång- och cykelpassage i korsningen Malungsvägen/Svedjärnsvägen var också en del av arbetet med att förbättra genomfarten genom Mora.

Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Processpil Norm förf

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213