Upphävande, del av byggnadsplan 40, Grönklitt stugby

Grönklitt centrumområde

Detaljplan för upphävande av del av detaljplan Bp 40, Grönklitt stugby har antagits av kommunfullmäktige den 27 mars 2017 § 19. Beslutet har varit anslagen på kommunens anslagstavla i kommunhuset. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 2 maj 2017.

SYFTET med upphävande för del av detaljplanen är att ta bort markanvändningen "PARK" i en del av Grönklitt centrum då området idag inte används som parkmark, utan är en del av skidanläggningens centrum. Grönklittsgruppen har planer på att utveckla centrumområdet med bl.a. boende, restaurang och service. Parallellt med upphävandet pågår arbete med att ta fram ett planprogram för centrumområdet i Grönklitt.

Planen har hanterats med standardförfarande enligt  PBL (2010:900).

HANDLINGARNA hittar du till höger i menyn.

Processpil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213