Detaljplan för Råtjärnsberget

 Råtjärnsberget

Detaljplan för Råtjärnsberget, (del av Hansjö 135:68) på Grönklitt i Orsa har antagits av kommunfullmäktige den 23 februari 2015. Beslutet har varit anslagen på kommunens anslagstavla i Orsa kommun. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och detaljplanen har därmed vunnit lagakraft den 31 mars 2015.

SYFTET med detaljplanen är att möjliggöra för ny fritidshusbebyggelse på Grönklitt runt toppen till Råtjärnsberget. Detaljplanen omfattar ca 66 nya fritidshusfastigheter. Förslaget ska även skapa möjlighet att bygga liftar och transportleder för skidor som ska knyta an till Grönklitts befintliga alpina system.

ÖP. Detaljplanen är ej förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Grönklitt (Generalplan Grönklitt) från 1981.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

HANDLINGARNA hittar du till höger i menyn.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 28 mars 2017.

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213