Detaljplan för Kyrkogatans norra del

Snedvy

Detaljplan för Kyrkogatans norra del, Stranden 35:1 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 119. Beslutet har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 18 oktober 2016.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och centrum/kontorsverksamhet i korsningen Millåkersgatan/Vasagatan. Planen ska även medge att den parkering som redan finns invändigt i kvarteret kan finnas kvar. Dessutom ska planen säkerställa att den äldre, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen längs Kyrkogatan värnas och att en ny anslutning för gång-, cykel- och skidtrafik mellan centrum och Prästholmen kan anordnas. Nya byggnader ska uppföras med hög kvalitet i arkitektur och de ska förhålla sig till omgivande bebyggelse. Även utformning av gatumark och utemiljö ska hålla en hög kvalitet. Därför har ett gestaltningsprogram tagits fram.

Planen har hanterats med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Processpil Norm förf

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213